K9 Academy vzw werd opgericht op 14 maart 2011. De statuten werden opgenomen in de bijlagen van het Staatsblad op 29 maart 2011. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten en desgevallend een verduidelijking ervan.

1. Principe :

a. Door lid te worden en in voorkomend geval het lid/lesgeld (inclusief de verzekering) te betalen, verklaart elk lid zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van K9 Academy vzw en zal deze ook naleven. Het niet naleven van onderhavig huishoudelijk reglement kan aanleiding geven tot uitsluiting. In dit geval wordt het les/lidgeld niet terugbetaald.

b. De K9 Academy vzw heeft vaste leden, waaronder alle instructeurs en administratieve medewerkers verstaan worden, en toegetreden leden waaronder de cursisten verstaan worden.

c. Elk vast lid is gehouden kennis te nemen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Elk toegetreden lid neemt kennis van het huishoudelijk reglement.

d. De toegetreden leden zijn gehouden het lid/lesgelden te betalen zoals die vastgesteld werden op de bestuursvergadering en aangegeven staan op de website www.k9academy.be of zoals meegedeeld wordt tijdens de informatiesessies (via telefoon, e-mail of tijdens een bezoek aan de academie).

2. Aanvaarding :

a. K9 Academy vzw staat open voor alle honden van elke leeftijd, van eender welk ras met of zonder stamboom of eender welke kruising, reu of teef al dan niet gecastreerd of gesteriliseerd.

b. Het bestuur en de instructeurs bepalen in welke cursus uw puppy of hond de les mag volgen, afhankelijk van de leeftijd van de puppy of hond en het beoogde doel van de opleiding. Tevens zullen ze advies geven indien privélessen of gedragsbegeleiding aangeraden worden.

c. K9 Academy vzw organiseert verschillende standaard cursussen waarin de puppies of honden de lessen mogen volgen en dit volgens de leeftijd ;

i. “Pup-date” : voor puppies vanaf de leeftijd van 7 weken tot de leeftijd van 16 weken;

ii. “Magische Maand” : voor jonge honden vanaf de leeftijd van 12 weken en volwassen honden die ouder zijn dan 16 weken;

iii. High School 1 : voor honden die de opleiding in de Magische Maand met succes beëindigd hebben;

iv. High School 2 : voor honden die met succes de opleiding in High School 1 beëindigd hebben.

v. High School 3 : voor honden die met succes de opleiding in High School 2 beëindigd hebben.

d. Puppies mogen de “pup-date” volgen vanaf de leeftijd van 7 weken op voorwaarde dat de eerste verplichte vaccinatie werd gegeven en de puppy in goede gezondheid verkeert. Enige symptomen van ziekte zijn een reden om de puppy uit te sluiten voor de lopende sessie. Hij zal dan verwezen worden naar de dierenarts voor diagnose en eventuele behandeling. Het paspoort dient hiertoe aangeboden te worden. Puppies dienen ontwormd te zijn en dienen vrij te zijn van parasieten.

e. Alle honden dienen op een reglementaire manier volledig gevaccineerd te worden en de nodige documenten dienen hiertoe op eenvoudige vraag van de instructeurs of het bestuur voorgelegd te worden. De puppy of hond dient zodoende de reglementaire vaccinaties te krijgen alsook een inenting tegen kennelhoest en Leptospirose of deze inentingen moeten voorzien zijn in het normale vaccinatieschema.

f. Jonge honden vanaf de leeftijd van 12 weken kunnen de cursussen van de Magische Maand volgen en kunnen ter zelfde tijd de “pup-date” volgen.

g. Jonge honden vanaf de leeftijd van 16 weken worden ingedeeld in de eerstvolgende “Magische Maand” tenzij de instructeurs en/of het bestuur van oordeel zijn dat de hond hiervoor ongeschikt is. Desgevallend wordt een voorstel geformuleerd.

h. Eigenaars of toekomstige eigenaars van een puppy mogen, indien ze voor de volledige cursus inschrijven en die betalen, de pup-date komen volgen voor ze hun puppy hebben opgehaald en mogen deze cursus nogmaals volgen met hun puppy.

i. Het bestuur heeft het recht een eigenaar, geleider, hond of puppy uit te sluiten van (verdere) training. Indien, na beslissing van het bestuur, een eigenaar, geleider, hond of puppy niet aanvaard wordt of uit de cursus geweerd wordt, zal de eigenaar hiervan uitgebreid ingelicht worden, met de reden van niet aanvaarding of uitsluiting, door de voorzitter van K9 Academy vzw.

j. Om aanvaard te worden voor een cursus moet het lid/lesgeld betaald zijn voor de aanvang van de cursus. Een bewijs zal gevraagd worden indien het bedrag nog niet op de rekening van K9 Academy vzw staat voor de aanvang van de desbetreffende cursus.

k. K9 Academy vzw aanvaardt geleiders vanaf de leeftijd van 12 jaar. De instructeurs hebben evenwel het recht de eigenaar aan te raden een andere geleider op het veld te sturen indien ze van mening zijn dat de opleiding van de hond of puppy lijdt onder de jonge leeftijd van de geleider. Nochtans zijn de instructeurs gehouden jonge geleiders goed te begeleiden.

l. De instructeurs kunnen individueel of na samenspraak een geleider op het veld weigeren indien ze van oordeel zijn, dat deze geleider een gevaar betekent voor zichzelf, de omgeving, zijn hond of puppy, de instructeurs en de andere cursisten en hun honden. In dat geval wordt het bestuur onmiddellijk ingelicht en wordt door de voorzitter in samenspraak met de eigenaar een oplossing voorgesteld.

3. Verzekering en verantwoordelijkheid :

a. Het lid/lesgeld of een saldo ervan, zal in geen geval terugbetaald worden behalve bij overlijden van de puppy of hond tijdens de cursus waarvoor hij/zij werd ingeschreven (gestaafd door een attest van een dierenarts) of bij het voorleggen van een medisch attest opgesteld door een onafhankelijke dierenarts waaruit blijkt dat het dier een zeer ernstige medische of psychische aandoening heeft waardoor het dier schade kan oplopen indien de opleiding wordt verder gezet. Een tegenadvies kan door het bestuur van K9 Academy vzw gevraagd worden aan een door haar aangewezen dierenarts. Dit tegenadvies zal desgevallend door K9 Academy bekostigd worden.

b. Tot op het ogenblik dat het lid/lesgeld betaald is, blijft de eigenaar verantwoordelijk voor elk ongeval en/of elke schade die de puppy of hond heeft veroorzaakt of aanricht op de terreinen of gebouwen die door K9 Academy vzw gebruikt worden. K9 Academy vzw raadt daarom aan een familiale verzekering af te sluiten en/of na te kijken of ongevallen veroorzaakt door uw huisdieren in uw bestaande verzekering worden verzekerd. Indien de eigenaar geen verzekering heeft, vallen alle kosten ten zijnen lasten of ten laste van diegene die de hond onder zijn hoede heeft.

c. K9 Academy vzw zal de algemene verzekeringspolis van de V.O.E. vzw , erkend door Sport Vlaanderen, aanvaarden en alle leden via deze polis verzekeren. Vanaf het ogenblik dat het lid/lesgeld aan K9 Academy vzw betaald is, worden veroorzaakte ongevallen en schade gedekt door de Polis nr. 1.114.740/A van V.O.E. vzw (overkoepelende federatie en erkend door Sport Vlaanderen,  voorheen BLOSO) zoals ze bepaald staan in deze polis en dit gedurende 1 jaar vanaf de datum van aansluiting voor alle activiteiten die ingericht zijn of worden door K9 Academy vzw en waarvoor de cursist zich inschrijft. De polis ligt ter inzage op het secretariaat van K9 Academy vzw. Schadegevallen die niet onder deze verzekering vallen worden niet door K9 Academy vzw vergoed en vallen ten laste van de eigenaar of de verantwoordelijke geleider.

d. De vaste leden zijn via dezelfde polis verzekerd. K9 Academy vzw heeft voor hen eveneens een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid afgesloten. Schadevallen zullen via deze polis kunnen verhaald worden zoals ze in deze polis vermeld staan.

4. Veiligheid en respect voor de omgeving :

a. Het trainingsveld, het administratief gebouw en het leslokaal van K9 Academy vzw bevinden zich in een bewoond agrarisch gebied. Om aan de omwonenden zo weinig mogelijk overlast te bezorgen, zullen de leden een aantal maatregelen in acht nemen.

b. Honden of puppies lopen NOOIT onaangelijnd in de omgeving van de academie, de omliggende straten of op het privéterrein van de eigenaars van het terrein en het administratief gebouw. In dit opzicht wil het bestuur van K9 Academy vzw de eigenaars en geleiders er eveneens op wijzen dat het in België bij wet verboden is honden niet aangelijnd te laten lopen op de openbare weg of op plaatsen van openbaar nut. Dat mag wel op privéterrein op voorwaarde dat de eigenaar hiermee akkoord gaat.

c. Uw puppy of hond mag slechts van de lijband wanneer de instructeur dit aangeeft en in het belang van de oefeningen.

d. Eigenaars en geleiders zullen ook het nodige respect betonen voor de huisdieren (vooral katten) van de eigenaars van het terrein en het administratief gebouw en de omwonenden ervan. U zal uw hond of puppy nooit aanmoedigen om achter een kat te jagen en zal niet toelaten dat een ander dier gebeten wordt door uw hond of puppy.

e. Eigenaars, geleiders en de personen die hen vergezellen, zullen al het materiaal dat aan de academie of aan de eigenaars van het terrein en het administratief gebouw toebehoort met het nodige respect behandelen. Toestellen die ter beschikking staan zullen met de nodige omzichtigheid gehanteerd worden. Vernielingen worden verhaald op de veroorzaker. Eigenaars en geleiders zullen er tevens voor zorgen dat hun honden de toestellen niet bevuilen (opgepast voor het markeren door reuen).

f. De geleiders en de eigenaars zullen te allen tijde de adviezen van de instructeurs opvolgen. Deze zullen vooral de veiligheid van u, uw hond de andere geleiders en hun hond beogen. g. Het terrein en het administratief gebouw zijn enkel toegankelijk voor leden tijdens de lesuren of op afspraak met een instructeur.

h. Indien een geleider te laat komt, wacht hij aan de gesloten poort van het oefenterrein op de instructies van de aanwezige instructeur.

i. Eigenaars en/of geleiders zijn gehouden alle hondenpoep op en rond het terrein en in de voorliggende en aanpalende straten op te ruimen. Hiertoe zullen de eigenaars en/of geleiders zelf over de nodige poepzakjes beschikken. Aan de ingang van het trainingsterrein staan vuilbakken waarin de zakjes kunnen gedeponeerd worden.

j. Om 22 u zal iedereen het trainingsveld verlaten en dit in stilte zonder overlast te bezorgen aan de omwonenden. k. De gebouwen en terreinen van de K9 Academy vzw zijn volledig rookvrije zones.

5. Opleidingsmethode :

a. De opleidingsmethode van K9 Academy vzw is beloningsgericht. Daarom zal GEEN ENKELE brutaliteit van een eigenaar of geleider t.o.v. zijn hond getolereerd worden. Desgevallend en zeker bij herhaling, eigent het bestuur zich het recht toe deze geleider of eigenaar te weren van verdere deelname aan eender welke cursus en dit zonder teruggave van het les/lidgeld.

b. In principe gaat slechts 1 geleider op het trainingsveld. Uitzonderingen kunnen hierover gemaakt worden in samenspraak met de instructeur die verantwoordelijk is voor de desbetreffende les.

c. Het theoretisch deel van de opleiding mag door elk gezinslid mee gevolgd worden. Ouders of de verantwoordelijken zorgen ervoor dat (jonge) kinderen de les niet storen.

d. Deelnemers aan de lessen worden herinnerd aan elementaire beleefdheid. e. Puppies worden tijdens de pup-date in het administratief gebouw toegelaten tijdens het theoretisch gedeelte van de lessen.

f. Jonge en volwassen honden die ingeschreven zijn voor de “Magische Maand” blijven in de auto voor de duur van de theoretisch gedeelte van de les.

g. De geleider beschikt over aangepast materiaal zoals halsband en leiband.

h. Het gebruik van slipkettingen, slipkoorden en prikhalsbanden evenals shockhalsbanden of ander niet standaard materiaal is absoluut VERBODEN ! Er wordt tijdens de eerste lessen advies gegeven aangaande geschikt materiaal.

i. De geleider neemt voor elke les soepjes mee die hij als beloning kan gebruiken en voorziet zich van een geschikt stuk speelgoed voor de hond.

6. Allerlei :

a. Loopse teven mogen vanaf de start van hun loopsheid en tot het volledige beëindigen ervan, na 3 à 4 weken, niet naar de academie komen.

b. Onderwerpen die niet vermeld staan in de statuten noch in het huishoudelijk reglement , zullen onderwerp uitmaken van een bestuursvergadering of een algemene vergadering naargelang het onderwerp en de beslissingsbevoegdheid.

c. Voor meer informatie over K9 Academy vzw kan u de website www.k9academy.be consulteren.